[FULL] Tài Liệu Luyện Thi Ielts 0-7.5+ Miễn Phí

Chia sẻ đến các bạn FULL bộ tài liệu luyện thi Ielts theo Band. Các bạn hãy xác định cấp độ của mình và chọn tài liệu phù hợp với khả năng và mục tiêu của mình nhé!

A/ TÀI LIỆU LUYỆN THI IELTS THEO BAND 0 – 7.5+

1. Tài Liệu Luyện Thi Ielts 0 – 4.5

 • GET READY FOR IELTS (trọn bộ) – https://drive.google.com/file/d/1n0tP1WrrSxkq504V86BojavBT8Ez7QOO/view
 • CAMBRIDGE GRAMMAR FOR IELTS – https://drive.google.com/file/d/1ZItkhAc-Jjgt9MTPlq9Upi1XLVHitp9d/view
 • CAMBRIDGE VOCABULARY FOR IELTS – https://drive.google.com/file/d/1Ym6JCox3_2thfkcZRxT7ljund8WSBRQL/view
 • CAMBRIDGE IN USE (grammar, vocab…) – https://drive.google.com/drive/folders/1uLzRHatk2qxf75LbseoS0ukWTeVyB0q8
 • GET READY FOR IELTS (trọn bộ) – https://drive.google.com/file/d/1q7ORy2ETJyWYs4V3cyqrNJvyDn16gKDF/view
 • BASIC IELTS (trọn bộ) – https://drive.google.com/file/d/14zuNA1ENr7ChVhgwEvjg8ttY0MdVIij5/view
 • STEP UP TO IELTS – https://mega.nz/folder/XnolQa6B
 • IELTS LANGUAGE PRACTICE – https://mega.nz/folder/K3A3UQzY
 • CHECK YOUR VOCABULARY FOR IELTS – https://drive.google.com/file/d/1m4Z2ygs1BJ6Ad_i-ilSQe3ZTYedelYNE/view
 • 240 SPEAKING TOPICS WITH SAMPLE ANSWERS – https://drive.google.com/file/d/1X-_c6yBgt8XdO2k1fy6SNly9buWoSLV3/view
 • TACTICS FOR LISTENING – https://drive.google.com/file/d/1565IPnbEV3m24wxiWbNB52WmWaCwlfmJ/view
 • ENGLISH UNLIMITED (trọn bộ) – https://drive.google.com/drive/folders/1Q4xP9qE5ohi-hefMh-BIRzx9A5zuf2CK
 • DESTINATION B1-C2 (trọn bộ) – https://mega.nz/folder/jqJH3aZA
 • BARRON ESSENTIAL WORDS FOR IELTS – https://drive.google.com/file/d/1vmRceekAcGeAsOCm7b2ZEJuQoXXM0UVs/view
 • BARRON WRITING FOR THE IELTS – https://mega.nz/file/KvAj3A5R
 • LISTENING PRACTICE THROUGH DICTATION – https://mega.nz/folder/jzJjRaII
 • MINDSET FOR IELTS – https://mega.nz/folder/z3xgWB6D

2. Tài Liệu Luyện Thi Ielts 4.5 – 6

 • COLLINS LISTENING FOR IELTS – https://drive.google.com/file/d/16pvra7CT8457w2QhMNrrhH6Pi2Uos9Jk/view
 • COLLINS READING FOR IELTS – https://drive.google.com/file/d/16pvra7CT8457w2QhMNrrhH6Pi2Uos9Jk/view
 • COLLINS WRITING FOR IELTS – https://drive.google.com/file/d/16pvra7CT8457w2QhMNrrhH6Pi2Uos9Jk/view
 • COLLINS SPEAKING FOR IELTS – https://drive.google.com/file/d/16pvra7CT8457w2QhMNrrhH6Pi2Uos9Jk/view
 • COLLINS GRAMMAR – https://mega.nz/folder/T6gjyCKZ
 • COLLINS VOCABULARY – https://drive.google.com/file/d/19E1YXcNq-Blk5CeGm1_np9sh54NXmfaA/view
 • THE OFFICIAL CAMBRIDGE GUIDE – https://mega.nz/folder/zjYD3IAL
 • COMPLETE IELTS CAMBRIDGE 4.0-5.0 – https://drive.google.com/file/d/1hw9vG5RqPNTvNQTAdvOlLAg7GQPpxdZI/view
 • TRỌN BỘ CAMBRIDGE IELTS 1-16 – https://drive.google.com/file/d/1jkIXgGPGNU7XOnqepSdzhCAJnE_Uly9v/view
 • IELTS PRATICE TEST PLUS – https://mega.nz/folder/yrAQiZQI
 • 15 DAY’S PRACTICE FOR IELTS – https://drive.google.com/file/d/1wKtaH4eo8llvkee3i6sF8T37jIFyHu0g/view
 • LISTENING STRATEGIES – https://mega.nz/folder/TzQxQQ6Q
 • INTENSIVE LISTENING – https://drive.google.com/file/d/1JlUPci46sRcTMttSp4d87fovsm9obBGX/view
 • MISSION IELTS 1 ACADEMIC – https://drive.google.com/file/d/1Tj-oPGbXiqcVXyjOmU11enarzbhkWEnj/view
 • MISSION IELTS 2 ACADEMIC – https://drive.google.com/file/d/1R-4SY0opn2x20bJzIK_6AJIHDJhjJA10/view
 • HACKERS IELTS (trọn bộ) – https://bit.ly/2UhJSjI
 • IELTS EXPRESS – https://mega.nz/folder/LiRFzYYQ
 • 240 SPEAKING TOPICS WITH SAMPLE ANSWERS – https://drive.google.com/file/d/1X-_c6yBgt8XdO2k1fy6SNly9buWoSLV3/view
 • DESTINATION B1-C2 (trọn bộ) – https://mega.nz/folder/jqJH3aZA
 • IELTS ADVANTAGE READING – https://mega.nz/file/HnAk2byb
 • DEVELOPING TACTICS FOR LISTENING – https://drive.google.com/file/d/1uQpEbNnLwQ75nTQlkVCmR0_VhJo0eLmG/view
 • CAMBRIDGE VOCAB FOR IELTS – https://drive.google.com/file/d/1gVAzz3Ps9dsYEJjSQ8vwgxX89KcYcEQW/view
 • HIGH-SCORING IELTS WRITING MODEL ANSWERS – https://www.mediafire.com/file/0rh38z6dhpzp42e/High-scoring_IELTS_Writing_Model_Answers_TASK_2.pdf/file
 • 31 HIGH-SCORING FORMULAS TO ANSWER – https://www.mediafire.com/file/3wa94qepyn6etaf/31_High-Scoring_Formulas_to_Answer_Every_IELTS_Speaking_Question.pdf/file
 • IELTS LISTENING RECENT ACTUAL TEST 1-6 – https://drive.google.com/drive/folders/16HmfjLyLE53zQb98o88zytYSBoea5CZu
 • MINDSET FOR IELTS – https://mega.nz/folder/z3xgWB6D
 • ENGLISH UNLIMITED (trọn bộ) – https://drive.google.com/drive/folders/1Q4xP9qE5ohi-hefMh-BIRzx9A5zuf2CK
 • GRAMMAR FOR IELTS – https://drive.google.com/file/d/1ZItkhAc-Jjgt9MTPlq9Upi1XLVHitp9d/view

3. Tài Liệu Luyện Thi Ielts 6 – 7.5

 • IMPROVE YOUR SKILL: LISTENING + SPEAKING – https://drive.google.com/file/d/1tOWHj7IL2WhXqCTnoeU9AtnRm_QV-AU3/view
 • IMPROVE YOUR SKILL: READING – https://drive.google.com/file/d/1tOWHj7IL2WhXqCTnoeU9AtnRm_QV-AU3/view
 • IMPROVE YOUR SKILL: WRITING – https://drive.google.com/file/d/1tOWHj7IL2WhXqCTnoeU9AtnRm_QV-AU3/view
 • TARGET 7.0 – https://mega.nz/file/biAxkaZI
 • CAMBRIDGE VOCABULARY FOR IELTS ADVANCED – https://drive.google.com/file/d/1UbnfoQMxhN_W3_CZBhIC9rJZc53f2GGH/view
 • COMPLETE IELTS (trọn bộ) – https://drive.google.com/file/d/1X5aWm7tNGfREy1UoXqfSLyL_fUGpRPl6/view
 • 240 SPEAKING TOPICS WITH SAMPLE ANSWERS – https://drive.google.com/file/d/1X-_c6yBgt8XdO2k1fy6SNly9buWoSLV3/view
 • TRỌN BỘ CAMBRIDGE IELTS – https://drive.google.com/file/d/1jkIXgGPGNU7XOnqepSdzhCAJnE_Uly9v/view
 • LISTENING STRATEGIES – https://mega.nz/folder/TzQxQQ6Q
 • OBJECTIVE IELTS ADVANCED – https://drive.google.com/file/d/1stRAiDfdtaVvP9XsKJK0qUXxg-Rj_L2Z/view
 • OXFORDS WORD SKILLS ADVANCED – https://drive.google.com/file/d/1kYWT7qMdc3Acla0yqQk_-1ZCyu0JmcRe/view
 • HACKERS IELTS (trọn bộ) – https://bit.ly/2UhJSjI
 • AMERICAN LANGUAGE COURSE – BOOK OF IDIOMS – https://mega.nz/folder/uyQHUATL
 • VOCABULARY FILES C1 – https://mega.nz/file/T74QlC4Q
 • IELTS ADVANTAGE READING – https://mega.nz/file/HnAk2byb
 • EXPANDING TACTICS FOR LISTENING – https://drive.google.com/file/d/1TvnVA2XZuZ0lvtAbpVHTfVLZzJ7_FnM7/view
 • IELTS EXPRESS – https://mega.nz/folder/LiRFzYYQ
 • SUCCEED IN IELTS – https://mega.nz/folder/22Z1zaDC
 • HIGH-SCORING IELTS WRITING MODEL ANSWERS – https://www.mediafire.com/file/0rh38z6dhpzp42e/High-scoring_IELTS_Writing_Model_Answers_TASK_2.pdf/file
 • 31 HIGH-SCORING FORMULAS TO ANSWER – https://www.mediafire.com/file/3wa94qepyn6etaf/31_High-Scoring_Formulas_to_Answer_Every_IELTS_Speaking_Question.pdf/file
 • IELTS LISTENING RECENT ACTUAL TEST 1-6 – https://drive.google.com/drive/folders/16HmfjLyLE53zQb98o88zytYSBoea5CZu
 • IELTS PRATICE TEST PLUS – https://drive.google.com/file/d/1lazDdiAqkY4rEj17tDJNTouK-vLih2-J/view
 • MINDSET FOR IELTS – https://mega.nz/folder/z3xgWB6D
 • TIPS FOR IELTS – https://mega.nz/file/rzoCXJjB
 • MARVELLOUS WRITING – https://drive.google.com/file/d/1X0uzYdsZ0A30lJYT5dxzzYVI5pvmVupd/view

4. Tài Liệu Luyện Thi Ielts 7.5+

 • HOW TO MAXIMIZE YOUR SCORE: BAND 7 – https://drive.google.com/file/d/1n0tP1WrrSxkq504V86BojavBT8Ez7QOO/view
 • HOW TO MAXIMIZE YOUR SCORE: ACE THE IELTS – https://drive.google.com/file/d/1ZItkhAc-Jjgt9MTPlq9Upi1XLVHitp9d/view
 • 31 HIGH-SCORING FORMULAS TO ANSWER – https://www.mediafire.com/file/3wa94qepyn6etaf/31_High-Scoring_Formulas_to_Answer_Every_IELTS_Speaking_Question.pdf/file
 • CAMBRIDGE IELTS TRAINER – https://mega.nz/folder/vnIFHI7L
 • EXPERT ON IELTS CAMBRIDGE – https://mega.nz/folder/XqJgFBwT
 • VOCABULARY FILES C1 – https://mega.nz/file/T74QlC4Q
 • HIGH-SCORING IELTS WRITING MODEL ANSWERS – https://www.mediafire.com/file/0rh38z6dhpzp42e/High-scoring_IELTS_Writing_Model_Answers_TASK_2.pdf/file
 • IELTS LISTENING RECENT ACTUAL TEST 1-6 – https://drive.google.com/drive/folders/16HmfjLyLE53zQb98o88zytYSBoea5CZu
 • IELTS PRATICE TEST PLUS – https://drive.google.com/file/d/1lazDdiAqkY4rEj17tDJNTouK-vLih2-J/view
 • MINDSET FOR IELTS – https://mega.nz/folder/z3xgWB6D
 • TIPS FOR IELTS – https://mega.nz/file/rzoCXJjB
 • MARVELLOUS WRITING – https://drive.google.com/file/d/1X0uzYdsZ0A30lJYT5dxzzYVI5pvmVupd/view

=> Tổng Hợp Tài Liệu từ Vựng: https://drive.google.com/drive/folders/13KmEfA9BIvwbyAHcyfXb_tUexxJ1pEjJ

B/ TÀI LIỆU LUYỆN THI IELTS THEO CÁC KỸ NĂNG

1. Tài liệu luyện thi IELTS Listening

BBC 6-minute English – Bộ này phù hợp với các bạn trình độ khoảng từ Intermediate trở lên nhé. Mỗi bài gồm 2 file, 1 file audio và 1 file transcript kèm bảng Vocab để các bạn phân tích + rút từ và học.

https://drive.google.com/file/d/0B0MP2MIzbYmsRjg5cEpyTEFCZjA/view?usp=sharing&resourcekey=0-zLL8Kfd96V2eJngJAwk8Uw

2. Tài liệu luyện thi IELTS Reading

30-day Reading Challenge – Đây là các bài học hỗ trợ các bạn trong phần đọc hiểu và từ vựng học thuật/theo chủ đề. Folder gồm 31 file PDF, trong đó file 1 là Hướng dẫn các học, 30 file còn lại là các bài học theo từng ngày.

https://drive.google.com/drive/folders/1POhArZzXGITITEeXMSyUifaVMqPhNeIm?usp=sharing

3. Tài liệu luyện thi IELTS Writing

For and Against – Quyển này cung cấp ý tưởng FOR & AGAINST (những lý do ủng hộ hay phản đối vấn đề gì), sách gồm 30 chủ đề chính, mỗi chủ đề gồm 1 bài chính (chứa các lý do + rất nhiều từ vựng hay), sau đó là KEYWORD tóm tắt lại bài.

https://drive.google.com/file/d/1LZuqFHGta-nyajamjeN-tm0x_jRK7pU2/view?usp=sharing

Longman Essay Activators – Đây là 1 ebook rất hay để mình học kỹ năng paraphrase – TỪ ĐỒNG NGHĨA hỗ trợ cho IELTS Writing. Ebook chia các bài theo các chủ đề như: NGUYÊN NHÂN – ẢNH HƯỞNG – GIẢI PHÁP – …. —> Bạn nào đang tự học IELTS Writing tại nhà và cần thêm các cụm từ đồng nghĩa để paraphrase bạn có thể tải ebook này về học nhé.

https://drive.google.com/file/d/16j1kCGrtZ4XsY9G8g0WWQpMFAg9jJglN/view?usp=sharing

Master IELTS Visuals – Đây là ebook tự học IELTS Writing Task 1 rất hay. Ebook toàn các công thức hay về XU HƯỚNG (Tăng – giảm – dao động – giữ nguyên, …) + Công thức và từ vựng cho MAP, PROCESS, … ebook cung cấp CÁC BẢNG TỪ VỰNG + CÔNG THỨC rất hữu ích để mình có thể áp dụng vào các bài IELTS Writing Task 1

https://drive.google.com/file/d/1XfKGgx_5wVJIzCF7Ai9QB398Bv5n74n8/view?usp=sharing

4. Tài liệu luyện thi IELTS Speaking

31 high-scoring formulas to answer the IELTS Speaking questions – Ebook cung cấp cách làm cho từng dạng bài trong cả 3 phần + mỗi dạng ngoài lý thuyết, ebook còn có thêm phần bài tập để mình thực hành. Điều nổi bật trong cuốn sách này đó là CÁC BẢNG TỪ VỰNG – cung cấp từ vựng cho các chủ đề –> vô cùng hữu ích –> mình có thể áp dụng để tạo ra các câu trả lời cho riêng mình.

https://drive.google.com/file/d/1Ri3VUU437LwsKWFjNgv-xzU5SyjKSIVR/view?usp=sharing

IELTS Speaking Mat Clark – Ebook cung cấp các cụm từ, đặc biệt phần THÀNH NGỮ cho các chủ đề IELTS Speaking kèm ví dụ chi tiết. Đặc biệt eBook đưa ra các câu dẫn linking phrases giúp mình dẫn dắt vấn đề, làm cho câu trả lời dài hơn.

https://drive.google.com/file/d/1Q8W0loMYIIRaYiMsA_Zmoh2J5n34mBCi/view?usp=sharing

IELTS Speaking Mark Allen – Đây là 1 trong những quyển ebook giúp mình học Ý TƯỞNG & TỪ VỰNG khi bắt đầu tìm hiểu IELTS Speaking. Ebook cung cấp bài mẫu cho cả 3 Part, mục lục chia theo chủ đề nên rất dễ tìm kiếm.

https://drive.google.com/file/d/0B0MP2MIzbYmsSmNiYmotVmlXTVk/view?usp=sharing&resourcekey=0-3ciXumnYZ67BExnAC5gt1g

C/ TRỌN BỘ ĐỀ THI THỬ IELTS

1. Các Website Làm Đề Thi Ielts Online Hay Nhất

 • IELTS Buddy – https://www.ieltsbuddy.com/
 • IELTS Online Test – https://ieltsonlinetests.com/
 • Mini IELTS – https://mini-ielts.com/
 • IELTS Exam – https://www.ielts-exam.net/
 • The IELTS Workshop – https://test.onthiielts.com.vn

2. Các Bộ Đề Thi + Hướng Dẫn

TRỌN BỘ ĐỀ THI IELTS TỪ CAMBRIDGE IELTS 1-15: https://drive.google.com/file/d/1N3WPQNhonZVZmsPnuDN7Pb7lphnlurRL/view

IELTS PRACTICE TEST PLUS: https://drive.google.com/drive/folders/0B7PqGrg9aj4ybXdMRGRoT1AzMnM?resourcekey=0–uUGx1gWyXz6inL7tvkKBg

Barron’s IELTS Practice Exams Book:

PDF:  https://drive.google.com/file/d/1-Qha3-9UMaJ7jlHTsrwsO9bq3Fyx32MZ/view?usp=sharing
CD1: https://drive.google.com/drive/folders/1VkzUdBBt47SbObBCDzXLK_bOzbNymxbJ?usp=sharing
CD2: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1PYsQJKV-aukPOL__kP7omlrNI8uoGWDz

Chúc các bạn thành công!

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   HOTA+
   Logo
   Reset Password
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   0
   Shopping cart